SoweL

18 tekstów – auto­rem jest So­weL.

Życie jest piękne... to los płata fig­le. A ludzie są pod­li lecz o miłości nie wspomnę... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 25 listopada 2013, 21:56

Może nie po­siadam miłości, ale przy­naj­mniej cier­pienie się ze mną liczy.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 kwietnia 2013, 22:35

Naród mi­mo, iż zra­niony na zaw­sze wskrzeszony.. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 1 kwietnia 2013, 00:44

Opuściłam świat ze względu na mo­jego ukochanego
On opuścił mnie ze względu na świat.. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 marca 2013, 23:09

Jak co ro­ku pios­nka w toku.. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 19 stycznia 2013, 00:39

Drodzy ro­dacy ! Z przy­jem­nością stwier­dzam, że jes­teśmy jed­nym z naj­bar­dziej bo­gatych języ­kowo kra­jem i na co dzień posługu­jemy się głębo­kimi wy­powie­dziami. Za­tem cze­mu - zwłaszcza nam młodym - tak trud­no dzisiaj [...] — czytaj całość

myśl • 27 października 2012, 00:14

Niektórzy ludzie są stworze­ni do te­go, by marzyć.. Ci drudzy za to by marzyć z myślą o nich... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 października 2012, 23:56

Nie pij­my na cmen­tarzu,
nie kuśmy zmarłych .. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 grudnia 2011, 22:40

Wein, weib und ge­sang - wi­no, ko­bieta i krew 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 października 2011, 23:44

Więc..

Myśla­mi ciągle błądzę gdzieś,
szu­kam do­wodu, że kochasz mnie.
Już sa­ma nie wiem co mam myśleć,
czy Ty czu­jesz to co ja..? 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 czerwca 2011, 23:30
SoweL

"PASJA" Całe nasze życie to działanie i pasja. A unikając działania i nie mając pasji ryzykujemy, że nasze życie jest bardzo ubogie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność